Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomie...
wicej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyki cen bada lekar...
wicej...
Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców, którzy nie podlegaj kwalifikacji wstpnej (uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C, C1+E lub C+E przed 11 wrzenia 2009 roku lub kategorii D1, D, D1+E lub D+E przed 11 wrzenia 2008 roku) lub ukoczyli ju kwalifikacj wstpn i min okres 5 lat.

Przepisy ustawy o transporcie drogowym naoyy bowiem na kierowców obowizek uczestniczenia w szkoleniach okresowych co pi lat.
Powiadczeniem ukoczenia szkolenia jest wpis do prawa jazdy, nadajcy kierowcy status "kierowcy zawodowego".

Szkolenie okresowe moe by prowadzone w dwóch formach:

 • kursu okresowego
 • cyklu zaj

Zajcia skadaj si z piciu moduów, z których kady trwa 7 godzin. Rónica polega na tym, e kierowca uczestniczcy w formie cyklu zaj, uczestniczy w tym kursie w okresie maksymalnie do 5 lat. Warunkiem  jest przystpowanie i koczenie przynajmniej jednego moduu.

Kady kierowca przystpujcy do szkolenia okresowego zobowizany jest uczestniczy w trzech moduach wskazanych przez ustawodawc, których tematyka przedstawia si nastpujco:

 • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jedzie z uwzgldnieniem przepisów bezpieczestwa,
 • stosowanie przepisów,
 • bezpieczestwo, obsuga i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i rodowiska.

Pozostae dwa moduy kursant wybiera dowolnie.

Duym udogodnieniem dla kursantów jest moliwo odbywania szkolenia metod e-learningu. Wymaga to jednak sprawdzenia, czy dany orodek korzysta z takiej formy szkolenia teoretycznego, tzn. wiczenia prowadzone s pod nadzorem trenera-wykadowcy przy uyciu komputera.

Nie wiesz czy musisz przej szkolenie okresowe? Sprawd dane poniej.

Terminy na uzyskanie wpisu do prawa jazdy obowizuj kierowców którzy uzyskali uprawnienia kat. D1, D, D1+E lub D+E:

 • do 31 grudnia 1980 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 wrzenia 2009 r.,
 • od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 wrzenia 2010 r.,
 • od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 wrzenia 2011 r.,
 • od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 wrzenia 2012 r.,
 • od 1 stycznia 2006 do 10 wrzenia 2008 r.- termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy do 10 wrzenia 2013 r.


Terminy na zaliczenie szkole okresowych dla kierowców którzy uzyskali uprawnienia kat. C1, C, C1+E lub C+E:

 • do 31 grudnia 1980 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 wrzenia 2010 r.,
 • od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 wrzenia 2011 r.,
 • od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 wrzenia 2012 r.,
 • od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 wrzenia 2013 r.,
 • od 1 stycznia 2006 do 10 wrzenia 2009 r. - termin przejcia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy 10 wrzenia 2014 r.

Kierowca który nie odbdzie s.o. we wskazanych terminach nie bdzie móg wykonywa transportu drogowego lub przewozów na potrzeby wasne.
W przypadku kierowców, którzy nie pracuj zawodowo i przeocz termin uzyskania wpisu do prawa jazdy, nie utrac posiadanych kategorii prawa jazdy. W kadym dowolnym momencie bd mogli przystpi do szkolenia okresowego (wykona badania) i uzyska wpis do prawa jazdy, który bdzie umoliwia wykonywanie przewozów drogowych.

1
2