Resort cyfryzacji oficjalnie potwierdza. CEPiK nie wystartuje zgodnie z planem 22/09/2016
Dzisiaj w Sejmie wiceminister cyfryzacji Piotr Wony powiedzia, e uruchomie...
wicej...
KURS ALL INCLUSIVE !! 25/08/2014
Jedyny taki kurs w Zabrzu, KURS ALL INCLUSIVE ! Mimo podwyki cen bada lekar...
wicej...
Kwalifikacja wstpna

Ten rodzaj szkolenia pojawi si w ustawie z dnia 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie  ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zapisy dotyczce szkolenia zaczy funkcjonowa z dniem 10 wrzenia 2008 roku i dotyczyy kierowców uzyskujcych prawo jazdy kategorii D1, D, D1+E lub D+E. Oznacza to, e kierowcy uzyskujcy kategori D1, D, D1+E lub D+E po 10 wrzenia 2008 roku zobowizani s przystpowa do kwalifikacji wstpnej.

Zajmujcy si przewozem rzeczy, a wic kierujcy pojazdami, do kierowania którymi niezbdna jest kategoria C1, C, C1+E lub C+E, którzy uzyskali jedn z wymienionych kategorii po dniu 10 wrzenia 2009 roku, równie zobowizani s ukoczy kwalifikacj wstpn.

Przedsibiorca ubiegajcy si o licencj na wykonywanie transportu, zobowizuje si midzy innymi do zatrudnienia kierowców, którzy speniaj wymagania im postawione. Warunki te uzalenione s od wieku kierowców oraz posiadanych przez nich rodzajów uprawnie.

Kierowcy zajmujcy si przewozem rzeczy,  którzy ukoczyli 18 lat, ale nie przekroczyli wieku 21 lat, w zalenoci od posiadanych uprawnie, zobowizani s ukoczy:

 • kwalifikacj wstpn – dotyczy kategorii prawa jazdy C lub C+E;
 • kwalifikacj wstpn przyspieszon – dotyczy kategorii  prawa jazdy C1 lub C1+E.

Kierowcy zajmujcy si przewozem rzeczy, którzy ukoczyli 21 lat zobowizani s posiada ukoczon kwalifikacj wstpn przyspieszon, jeeli posiadaj kategori prawa jazdy C1, C, C1+E lub C+E.

Kierowca wykonujcy przewozy osób, który ukoczy 21 lat, ale nie ukoczy 23 roku ycia,  wykonujcy przewozy pojazdem, do kierowania którego niezbdna jest kategoria prawa jazdy D lub D+E, zobowizany jest ukoczy kwalifikacj wstpn. W przypadku, kiedy do kierowania pojazdem wystarczy kat. D1 lub D1+E, kierowca moe ukoczy kwalifikacj wstpn przyspieszon, ale uzyska wycznie uprawnienie do wykonywania przewozów na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km.


Kierowca, zajmujcy si przewozem osób (kat. D1, D, D1+E lub D+E), który ukoczy 23 rok ycia, zobowizany jest posiada ukoczon kwalifikacj wstpn przyspieszon.
Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami przed datami obowizywania kwalifikacji wstpnej, zobowizani s do ukoczenia szkolenia okresowego.
Ponadto, kady powinien posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, oraz  dopuszczenie lekarza i psychologa do pracy na stanowisku kierowcy.

Z obowizku uczestniczenia w kwalifikacji wstpnej oraz szkoleniu okresowym zwolnieni s kierowcy pojazdu:

1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
2) którego konstrukcja ogranicza prdko do 45 km/h;
3) wykorzystywanego przez siy zbrojne;
4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpoarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczestwa lub porzdku publicznego;
5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoy wysze;
6) odbywajcego przejazd bez osób lub adunku:
        a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
        b) z miejsca zakupu lub odbioru,
7) uywanego w sytuacjach zagroenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
8) wykorzystywanego do:
        a) nauki jazdy osób ubiegajcych si o prawo jazdy,
        b) szkolenia osób posiadajcych prawo jazdy,
        c) przeprowadzania pastwowego egzaminu osób ubiegajcych si o prawo jazdy;
9) wykorzystywanego do uytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu materiaów lub urzdze niezbdnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem e prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajciem.

Czas trwania poszczególnych szkole w ramach kwalifikacji wstpnej przedstawia si nastpujco:

 • kwalifikacja wstpna – 280 godzin,
 • kwalifikacja wstpna przyspieszona – 140 godzin,
 • kwalifikacja wstpna uzupeniajca – 70 godzin,
 • kwalifikacja wstpna uzupeniajca przyspieszona – 35 godzin.

Kierowca, który uzyska kwalifikacj  w zakresie okrelonego bloku programowego, i zamierza wykonywa przewozy innymi pojazdami samochodowymi ni te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadajce zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowizany jest odby  odpowiedni kwalifikacj uzupeniajc lub kwalifikacj uzupeniajc przypieszon.

Obowizek przystpienia do kwalifikacji wstpnej uzupeniajcej dotyczy kierowcy:

 • w wieku 18-21 lat posiadajcego prawo jazdy kategorii C lub C+E;
 • w wieku 21-23 lata, posiadajcego prawo jazdy kategorii D lub D+E.
 • Pozostali kierowcy mog przystpowa do kwalifikacji wstpnej uzupeniajcej przyspieszonej.

Kwalifikacja wstpna i kwalifikacja wstpna przyspieszona, kocz si testem skadajcym si z dwóch czci:

 • cz podstawowa – 20 pyta (naley udzieli minimum 16 prawidowych odpowiedzi);
 • czci specjalistycznej – 10 pyta (naley udzieli minimum 5 poprawnych odpowiedzi).

Czas na rozwizanie testów wynosi 45 minut.
Kwalifikacja wstpna uzupeniajca i kwalifikacja wstpna uzupeniajca przyspieszona, równie koczy si testem. Test zawiera 10 pyta z zakresu czci specjalistycznej. Naley udzieli minimum 5 poprawnych odpowiedzi. Czas na rozwizanie testu wynosi 15 minut.

1
2